ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Friday, December 4, 2015

තැළුණත් මල්
නොතැළුන ලෙසින් ඉද
කැදවයි බඹරු
විසිරුවා මල් 
සුවද දසත..................

මලින් මලට
ඇතිද වෙනසක්
රසයේ
උයනේ පිපුණ හා
කැලයේ
පිපුණ මල් අතර...