ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Wednesday, January 2, 2013

නිරුවත


සොදුර බව
වසාගත්
කටුකත්වය
අගනේද
කාට කාටත්
කොයිතරම්
සැගවි
රසවිදින්‍ට
තරම්..............
 


No comments:

Post a Comment