ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Wednesday, January 2, 2013

සුදු රෙද්ද


නවිකරණවු
ලාංකිය සමාජය
තවමටත්.....................

වෛද්‍ය විද්‍යාව
දියුණු විත්
කෙතරම්
ඇයිද මේ
ගැරහුඹ් ඇයට පමණක්

( සැම අයෙකුටම මෙය අදාල නොවේ...... )
 


No comments:

Post a Comment