ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Wednesday, January 2, 2013

සැපවත් විශ්‍රාම දිවයක්.....

මියෙන්නට සල්ලි
මිටි පොදි බදින
නමුදු ජිවිතයේ රස නොහදුන
ඇද්ද කොතෙකුත්
මේ සමාජය තුළ

( මෙය මාගේ පුද්ගලික අත්දැකිමකි )
 


No comments:

Post a Comment