ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Wednesday, January 2, 2013

මම නොහොත් අපි


ආදරය
සතුට
සිනහව
පැතුමන්
අහිමි වු
මගේ.......
නැ නැ
අපේ ජිවිත...........

(මෙය ජිවිත කාථාවක්ද විය හැක )No comments:

Post a Comment