ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Saturday, April 28, 2012

මව්නි දයාබර,
අමතකය පුතුට නුඹපැතුවමුත්
නුඹ දකින්නට
මිය යන්නට පෙර
එක වරක්
නොපැමිණියේ ඇයිද
මගේ සුදු පුතේ
නුඹ එදා
අහිතක් නැ මගේ
නුඹ නාව මුත් එදා
තිසරණේ සරණයි
මගේ පුතේ
උඹට හැම මොහොතකම