ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Sunday, February 5, 2012

මගේ පුතේ නුඹ අපේ.........

අග්නි ජාලාවට
පනින්ට
මට නොහැකි
හිමියනි
නුඹේ පුතු
මගේ කුස තුළ
වැඩෙයි
දිනෙන් දින
අපේ ආදරය
‍වාගේ
පෙරදා