ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Saturday, January 21, 2012

සරු නිසරු

අනේ ඇත්තට
ඒ මිනිහනම්
හරියට
සාරෙට හැදුන ‍
වඳ පිදිච්චි
කෙහෙල් පැලයක්
වගේ.....

නැත්නම්
ගැණි නටයිද
ඔහොම
නාඩගං..........

තනිකමට ඔබ එයිද????

ඉකිබිදින සිත පුරා
ආදරෙන් ළං වෙලා
ළග ඉන්න හැමදාම
මගේම වි නුඹ සදා....