ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Friday, May 6, 2011

මවි සෙනෙහෙ නුඹ දුන්නා මගේ මවිටත් වඩා මෙමට...
ඔබ මගෙන් ඇතට ගොස් දස වසරක් වුවද ඔබේ සුවද තවමත් මගේ දිවියම සුවද කරවයි..