ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Saturday, April 16, 2011

කොපමණ දුකක් දැණුනත් මගේ හදවතට,
කොපමණ කදුළු කැට වැටුනත් මගේ නෙතින් අද,
බලා හිදිමි ඔබ එනතෙක් මා ලොවට.............