ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Sunday, February 20, 2011

මාත් පුංචි පළගැටියෙක් ගිනි දැල්ලට පෙම් කරනා....

සදට ගතු කියන මගේ මේ හිත නුඹට ගතු නොකියන්නේ නුඹ මගේ නිසාවෙන්......