ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Sunday, February 6, 2011

අයිති නැති නුඹට ඒ මල....... එපා මල් පෙති විසුරුවන්නට..

සුළගේ මං මුසු කර එවු රහස නුඹට අසුනාද???