ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Wednesday, January 12, 2011

නුඹටයි මගේ සෙත් කවිය.............

මං නොදුටුව අම්මා දකින හින බර වැඩියි අම්මේ මට..............


පාලුව නුඹට......... තනිකම මෙමට..........

අප්පච්චි ජිවිතේම කඹුරලා එකතුකරපු රත්තරන් අරන් ගිහින් ඇවිදින් කවුදෝ...
සොයා දෙන්න මගේ සිත මට.................. රැගෙන ගිය නුඹ.... ‍

අපේම වටපිටාවේ අපේම ජිවිතවල ජිවත්වන කදුළු හංගාන කදුළු බොන ජිවිත..........

නුඹ එනතුරා මම .... හිදිමි මග බලා.... මේ දෙනෙත.... බොද කරන්.........

මගේ ජිවිතේ හැමදේම නුඹ වෙලා..... මගේ සුසුම් රැල් තරමටම මට සමිප වෙලා..........

සුරගනන් අභියස අපේ ආදර සිහින........