ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Sunday, February 20, 2011

මාත් පුංචි පළගැටියෙක් ගිනි දැල්ලට පෙම් කරනා....

සදට ගතු කියන මගේ මේ හිත නුඹට ගතු නොකියන්නේ නුඹ මගේ නිසාවෙන්......

Saturday, February 12, 2011

ජිවිතේම හරියට නුඹ මං ළග ඉද්දි සරු සාර මහ හේනක් වගේ........

Sunday, February 6, 2011

අයිති නැති නුඹට ඒ මල....... එපා මල් පෙති විසුරුවන්නට..

සුළගේ මං මුසු කර එවු රහස නුඹට අසුනාද???

Thursday, February 3, 2011

අභිමානයක් වන්නට ඔබට අපි හට දිරි දේවා ලක්මැණියනි නුඹ.....