ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Wednesday, September 29, 2010

නුඹ වෙනුවෙන් මයේ ලයේ උපන් හැගිම් ඔබට හැර මම කාට කියන්නද සොදුරියේ...

.