ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Thursday, September 23, 2010

කෙතරම් තරු කැට තිබුණත් රැ ආකාහේට ආකාහේ පාලුව මකන්නේ තනි සදවතයි හැම රැකම....

නුඹ මටත් මා නුඹටත් එක සිතින් පෙම් කරයි නම් තවත් දැ කුමකටද???