ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Thursday, September 16, 2010

මා නිවරදි යැයි ඔබ දනි නම් තවත් ඇයි දැයි විමසන්නේ මුසා බස්...

මයේ පුතාට හැමදාම ජය ලැබෙනවා මගේ මේ උණු කදුලු වැගිරෙන නෙත් සාක්ෂි ඒකට හැමදාක
නුඹව අමතක කර දමා ගිය පසු දිවියේ මහාම මහා තනිකමක් දැනුනා ඒ බැවින් ඒ සුවද අකපැයි මට...