ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Tuesday, August 31, 2010

එපා ඉන්නට
එනතුරා මං
එන්නේ නෑ
මං ආයේ ඔබෙ ලෝකේට
යළි කිසි දිනේ

නිමක් නැති
මා පිය සෙනෙහසේ
පියා අහිමි මට
මවි සෙනේ
දැනෙනවා
හැම තත්පරයකම...
ආයිමත් නුඹ
මගේ ලෝකේට
එනතුරා මම
ඉන්නවා මග බලා
මගේ ලෝකේ
කුමරාණෙනි..
කදුලු කැට ඇයි මේ තරම් බර ??????
සසරින් එතර වන්නට පෙරුමන් පුරනා මයේ පුතේ...

අයිද මේ ලෙසට දමා ගියේ ඔබ මාව එක්ව මේ ගමනේ......