ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Thursday, August 12, 2010

ආදරෙයි හැමදාම නු‍ඹේ දඟ වැඩ වලට නම්.........

මං යනවා ඉගිල්ලිලා....