ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Wednesday, August 4, 2010

මාත් එක්ක හිනහෙන්නට ඔබ එන බව මම දන්නවා....


.
රාගයෙන් තොර ‍‍ප්‍රේමය අරුත නුඹයි......

නොපුරපම් පාරමි මවක් වන්නට කිසි බවේ...........


හුදකලාව දැනෙන්න එපා කිසිවිටකත් ඔබේ ළය මඩලට එනතුරාම ඔබ මා තුරැල්ලටම....

මියදෙමු අපි එක දිනයක අපේම වී මොහොතක් හෝ......

අවසරයි නික්ම යන්නට.....


.