ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Sunday, June 20, 2010

ආදරේ විදිම සහ විදවිම.....

ඉඩෝරයට අසු වුන පේරේමය.....

සුසුමි පොද ද ජිවයද නුඹයි මගේ සදහටම......