ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Sunday, May 30, 2010

අතහැර ගිය පෙමිවතාණෙනි මෙතුවක් ඔබ නොදත් දේ...

ජාතියේ උත්තමාචාරය ඔබටයි පුතණුවනි.......