ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Wednesday, May 5, 2010

මමයි නුබේ අමිමා නොදැරැවත් කුස හොවා දස මසක්........


රිදුමි දෙන හදවත පතනවා ඔබව නිරතුරැ......

නෙ‍ාකියාම මා අතැර ගිය මගේ අවිහිංසක ප්රේමය