ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Saturday, May 1, 2010

ආදරය......

ඡිවිතේ සුන්දරයි හැමදාම ළගින් ඉන්නවනමී ඔබ හැමදාම.......