ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Wednesday, September 29, 2010

නුඹ වෙනුවෙන් මයේ ලයේ උපන් හැගිම් ඔබට හැර මම කාට කියන්නද සොදුරියේ...

.

Thursday, September 23, 2010

කෙතරම් තරු කැට තිබුණත් රැ ආකාහේට ආකාහේ පාලුව මකන්නේ තනි සදවතයි හැම රැකම....

නුඹ මටත් මා නුඹටත් එක සිතින් පෙම් කරයි නම් තවත් දැ කුමකටද???

Thursday, September 16, 2010

මා නිවරදි යැයි ඔබ දනි නම් තවත් ඇයි දැයි විමසන්නේ මුසා බස්...

මයේ පුතාට හැමදාම ජය ලැබෙනවා මගේ මේ උණු කදුලු වැගිරෙන නෙත් සාක්ෂි ඒකට හැමදාක
නුඹව අමතක කර දමා ගිය පසු දිවියේ මහාම මහා තනිකමක් දැනුනා ඒ බැවින් ඒ සුවද අකපැයි මට...