ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Wednesday, June 30, 2010

මංගල තිළිණය වෙනුවෙන් ඉවසිම...

අතරමං වු පේරේමය...

Sunday, June 20, 2010

ආදරේ විදිම සහ විදවිම.....

ඉඩෝරයට අසු වුන පේරේමය.....

සුසුමි පොද ද ජිවයද නුඹයි මගේ සදහටම......

Saturday, June 5, 2010

බලා ඉන්නවා මං තවමත් එතුරා ඔබ........