ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Sunday, May 30, 2010

අතහැර ගිය පෙමිවතාණෙනි මෙතුවක් ඔබ නොදත් දේ...

ජාතියේ උත්තමාචාරය ඔබටයි පුතණුවනි.......


Wednesday, May 5, 2010

මමයි නුබේ අමිමා නොදැරැවත් කුස හොවා දස මසක්........


රිදුමි දෙන හදවත පතනවා ඔබව නිරතුරැ......

නෙ‍ාකියාම මා අතැර ගිය මගේ අවිහිංසක ප්රේමය


Monday, May 3, 2010

පුංච් සෙවිවන්දි .....

Sunday, May 2, 2010

තනියම බෑ තවත් ඉන්න ඉක්මණටම ළගට එන්න....

Saturday, May 1, 2010

ආදරය......

ඡිවිතේ සුන්දරයි හැමදාම ළගින් ඉන්නවනමී ඔබ හැමදාම.......