ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Saturday, April 24, 2010

සදාකාලික උරැමය මගේ


ආදරෙයි මමංංං

සුන්දර තිළිණය

Friday, April 23, 2010

සුන්දර තනිකම විදිම


Wednesday, April 7, 2010

අතීතය සිහිනයක් පමණයි.............

Tuesday, April 6, 2010

හිමිව අහිමි වීම

ලෝකයේ වඩාත්ම සොදුරැ දේ..........


අතහැර ගිය පෙම

Monday, April 5, 2010

සද එළිය ඔබයි මගේ ජිවිතේ.........


අතහැර ගිය බලාපොරොත්තුව
Thursday, April 1, 2010

අහිමි සෙනෙහස
සොයා යන
පෙමීවති.......