ස්තූතිය.......

අතරමංව තිබු මගේ කවිත්වටය නව පණක් ලබා දුන් ඔබටයි සහෘදයාණෙනි ස්තූතිය..........

කවියේ ගමන් මග සරි කර දුන් ඔබයි මගේ කවියේ ශක්තිය මෙන්ම දිවි මගේ අත්වැල....
Sunday, March 21, 2010

සමා වුව මැන හිමියනේ.....

දහසක් සිහින බලාපොරොත්තු මැද
පති කුලයට ගිය මම
සුන්ව ඒ සිහින බලාපොරොත්තු
ව්දවයි සැම
නිමෙිෂයකම
අහිමව
උත්තරිතර
මවී පදවිය.....

Saturday, March 20, 2010

උත්තරිතර ආදර‍ෙය් නිමාවක් නොමැත කිසි මොහොතක.....ජිවිතයේ එකම එක තත්පරයක ‍හෝ ඔප විද ඇති හුදකලාව

බලාපොරොත්තූව